Tartu Lastekunstikooli hindamise ja kooli lõpetamise kord

Vastu võetud kooli õppenõukogus 31. mai 2022.a

Hindamise kord Tartu Lastekunstikoolis

Hindamispõhimõtted Tartu Lastekunstikoolis
Hindamisel kasutatakse nii kujundavat kui summeerivat hindamist. Praktiliste kunstiainete hindamisel tähendab see, et õpetaja hindab nii pikaajalist kunstitöö valmimise protsessi ning õppija osalemist selles protsessis kui ka lõpptulemust ehk valmis kunstitööd.

Õpetaja arvestab hindamisel vastavalt vajadusele õppija isiklikku arengut ning edusamme, klassi üldist taset, saavutatud tulemuste vastavust õppeülesande eesmärkidele ja õppija hoolsust. Õpetaja kaasab õppijaid hindamisprotsessi andes sellega neile võimaluse nii enda kui kaaslaste tööde analüüsimiseks ning kriitilise mõtlemise arenguks. Õppeülesannet alustades selgitab õpetaja õppijatele ülesande eesmärke ja sellest tulenevaid hindamiskriteeriume. Lastevanematel on vajadusel võimalik tutvuda oma lapse edenemisega, küsides aineõpetajalt oma lapse arengu kohta eraldi tagasisidet.

Hindamise põhilisteks eesmärkideks Tartu Lastekunstikoolis on:
– õppija arengu toetamine ja tema motiveerimine;
– tagasiside andmine õppijate arengu, õppeprotsessis osalemise ning õpitulemuste kohta nii õppijatele, lastevanematele, õpetajatele kui kooli juhtkonnale.

PÕHIÕPE
Tartu Lastekunstikooli põhiõppes hinnatakse õppijate teadmisi ja oskusi 5-pallises hindamissüsteemis:
– õppeperioodi kestel jooksvalt,
– poolaasta lõpus,
– õppeaasta lõpus,
– loomingulisel suvepraktikal,
– lõputööde kaitsmisel.
Õpetaja võib jätta nii poolaasta kui aastahinde välja panemata, kui õppija ei ole õppeprotsessis piisaval määral osalenud. Õppeaine aastahinnet võib, kuid ei pea välja panema juhul, kui ühe poolaasta hinne on puudu. Poolaasta ja aasta lõpus toimuva hindamise viib läbi aineõpetaja kaasates hindamise protsessi ka õppijaid.

Tartu Lastekunstikooli põhiõppe lõpetamine
Tartu Lastekunstikooli 5. klassi õpilased teevad kooli lõpetamiseks lõputööd joonistamises ja maalis. Mõlemal tööl on ühine teema, mille iga õppija endale koostöös aineõpetajatega valib. Joonistusel peab olema kujutatud täisfiguur, teine töö võib, kuid ei pea olema figuraalne kompositsioon. Lõputööde eesmärgiks on anda õppijale võimalus demonstreerida erinevaid koolis omandatud oskusi ning rakendada neid vabalt valitud teemal teostatavate isikupäraste kompositsioonide loomisel. Lõputööde hindamisel võetakse arvesse õppija kunstialaste baasoskuste valdamist, isikupära, väljendusoskust, loovust ja leidlikkust, personaalset arengut ning töö teemakohasust.
Lõputööd hinnatakse tööde kaitsmisel, kus lõpetaja tutvustab oma töö ideed ning töö valmimise protsessi. Töid hindab hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad kooli direktor, õppejuht, ainekoordinaatorid ja lõputöid juhendavad õpetajad. Kui kahe hinde poolt hääletanute hulk on võrdne, saab otsustavaks lõputööd juhendanud õpetaja hääl.

Põhiõppe lõpetamisel saab õppija kooli lõputunnistuse ja/või hinnetelehe, kus on kirjas kõik läbitud kursused ja õpitulemused. Kooli lõputunnistuse saab õppija, kellel on olemas kõikide õppeastmete õppekavas ettenähtud kursuste aastahinded ning kaitstud lõputöö. Õppija, kellel kõiki vajalikke aastahindeid pole, lubatakse kavandite õigeaegse esitamise ning aineõpetajate nõusolekul küll lõputööd tegema, kuid Tartu Lastekunstikooli lõpetamisel ei saa ta kooli lõputunnistust (diplomit) vaid hinnetelehe, kus on kirjas kõik läbitud kursused ja õpitulemused.

STUUDIOÕPE
Stuudioõppes kasutatakse mitteeristavat hindamist, mille kõrval on Tartu Lastekunstikoolis au sees kujundav hindamine. Õpetaja annab regulaarselt õppijatele protsessi kujundavat individuaalset tagasisidet. Õppijatel on võimalus eneseanalüüsiks ning koolikaaslaste hindamiseks. Õpetaja kaasab õppijaid hindamisprotsessi ning selgitab õppijatele õppetöö eesmärke. Arvestuslikul hindamisel võetakse aluseks õppeperioodi alguses püstitatud eesmärgid. Kui õppija on rohkem kui 2/3 tundidest puudunud, on õpetajal õigus hinnet välja mitte panna. Positiivsed hinnangud on aluseks järgmisele kursusele üleviimisel.

Tartu Lastekunstikooli stuudioõppe lõpetamine
Stuudioõppe lõpetajad teevad koostöös juhendajaga lõputöö vabalt valitud tehnikas. Lõputöö eesmärgiks on anda õppijale võimalus demonstreerida erinevaid koolis omandatud oskusi ning rakendada neid oskusi vabalt valitud teemal teostatavate isikupäraste kompositsioonide loomisel. Stuudioõppe lõputöö juhendaja on viienda kursuse kujutava kunsti õpetaja.

Lõputööd hinnatakse tööde kaitsmisel, kus lõpetaja tutvustab oma töö ideed ning töö valmimise protsessi. Töid hindab hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad kooli direktor, õppejuht, ainekoordinaatorid ja lõputöid juhendavad õpetajad. Stuudioõppe lõputööd hinnatakse mitteristavalt ehk arvestusega koos kirjaliku kommentaariga. Lõputööde hindamisel võetakse arvesse õppija kunstialaste baasoskuste valdamist, väljendusoskust, isikupära, loovust, personaalset arengut ning töö teemakohasust.

Kooli lõputunnistuse saab õppija, kellel on olemas kõikide õppeastmete õppekavas ettenähtud kursuste aastahinded ning kaitstud lõputöö. Õppija, kellel kõiki vajalikke aastahindeid pole, lubatakse kavandite õigeaegse esitamise ning aineõpetajate nõusoleku korral küll lõputööd tegema, kuid Tartu Lastekunstikooli lõpetamisel ei saa ta kooli lõputunnistust (diplomit) vaid hinnetelehe, kus on kirjas kõik läbitud kursused ja õpitulemused.

EELKOOL, LASTE KUNSTISTUUDIO JA NOORTE KUNSTISTUUDIO
Eelkoolis, laste- ja noorte kunstistuudios kasutatakse eeskätt kujundavat hindamist õppeprotsessi käigus ja kokkuvõtlikku suulist tagasisidet õppeperioodi lõpus. Hinnatakse õppija individuaalset arengut ning töid analüüsitakse vestluse vormis. Toetatakse õppija eneseanalüüsi, väljendus- ja kuulamisoskust. Eristavalt ehk numbriliselt ei hinnata. Õppeaasta lõpus saab õppija Stuudiumis e-tunnistuse lühikese kokkuvõttega õppeprogrammi läbimise kohta.