Tartu Lastekunstikooli kodukord

1. Tartu Lastekunstikooli õppetöö põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli vastavalt tunniplaanile.

2. Õppetunnid algavad koolis kell 15.15. Õpetajad on üldjuhul koolimajas viiel päeval nädalas kell 15.00 – 20.45. Koolimaja uks avatakse 14.00 ja suletakse 15 min peale viimase õppetunni lõppu, st. hiljemalt kell 21.00.

3. Õppetund kestab 40 minutit, mis vaheldub 5-minutilise vahetunniga. Koolivaheajad on samal ajal põhikooli vaheaegadega, vaid suvevaheaeg algab varem: lõpuklassil peale lõputööde kaitsmist, teistel klassidel 16. mail.

4. Kui õpperuumi õhutemperatuur langeb alla 19º C, siis jäävad õppetunnid selles ruumis ära. Kui välisõhu temperatuur on temperatuuri ja tuule-külma indeksi tabelit arvestades miinus 20º C ja madalam, siis jääb õppetöö ära alla 12 aastastel õpilastel, kui miinus 25º C ja madalam, siis ka vanematel õpilastel. Madalast temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

5. Tartu Lastekunstikoolis austatakse õpilase õigust õppida ning töötaja õigust töötada. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja klassis on aineõpetaja, järgnevalt klassijuhataja-õppealajuhataja-direktor.

6. Kõik Tartu Lastekunstikooli õpilased ja õpetajad osalevad kooliaasta avaaktusel ja üldkoosolekutel. Koolis on tavaks, et kõik õpilased ja õpetajad osalevad Jõulupeol, Kevadpeol ja teistel ühisüritustel.

7. Õpilased, õpetajad ja teised kooli töötajad hoiavad kooli ühisvara – ruume, sisustust ja töövahendeid. Tahtliku rikkumise või vahendite kaotamise korral kannab asjaosaline vastutust vastavalt seadustele. Tunni lõppedes koristavad ja vajadusel ka pesevad õpilased oma töökoha. Kooli poolt saadud töövahendid puhastatakse ja pannakse tagasi oma kohale või tagastatakse õpetajale. Mudilasklasside õpilasi abistab koristamisel nende aineõpetaja.

8. Kulumaterjale (vesi, paber, värvid, savi jms.) kasutatakse mõistlikul määral ja sihtotstarbeliselt.

9. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse. Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest aineõpetajat või õppealajuhatajat.

10. Õpilase puudumisel kodustel põhjustel või seoses haigusega vanem teavitab klassijuhatajat või õppealajuhatajat. Aineõpetaja puudumisest õppetunni ajal teavitavad õpilased õppealajuhatajat.

11. Kuna koolimajas puudub õpilaste garderoob, võtavad õpilased oma üleriided kaasa klassi. Riiete ja isiklike asjade eest vastutab iga inimene ise.

12. Kooli töökojas, graafika- ja voolimisklassis ning köögis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.

13. Alkohoolsete jookide, narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamine koolimajas ja kooli territooriumil on keelatud. Selle vastu eksijad võetakse vastutusele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

14. Tartu Lastekunstikoolis on hea tava, et:
1) mobiiltelefoni helinaks on “hääletu” ja õppetunni ajal telefonile ei vastata, ei tehta väljuvaid kõnesid ning ei saadeta sõnumeid;
2) klassiruumides, trepikojas ja fuajeedes ei sööda ega jooda;
3) praht ja näritud närimiskumm pannakse prügikasti;
4) koolimajja sisenedes „pühitakse jalgu”.

15. Õpilase ja tema seadusliku esindaja hindamisest teavitamine:
1) kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud Tartu lastekunstikooli veebilehel ning seda tutvustatakse vanemate koosolekul;
2) kursuse algul teeb õppeaine õpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja, vormi ning kriteeriumid;
3) kokkuvõtvatest veerandi- ja aastahinnetest teavitab kool õpilast ja tema seaduslikku esindajat klassitunnistuse kaudu.
16. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamine ja lahendamine:
1) õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat – õppealajuhatajat – kooli direktorit;
2) kooli direktoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta ja kooli töötaja on kohustatud andma niisuguse seletuse;
3) kooli direktor võib kooli nimel pöörduda politseisse, alaealiste komisjoni või kohtusse ühe nädala jooksul, arvates päevast, mis järgnes päevale, mil ta sai teada või pidanuks teada saama süü- või väärteost.

17. Õpilaste tunnustamine:
1) Tartu Lastekunstikooli tunnustussüsteemi eesmärgiks on tagada läbimõeldud koolipoolne tähelepanu õpilastele.
2) Tartu Lastekunstikooli õpilaste tunnustussüsteem koosneb järgnevatest tegevustest:
– õpilase tööde eksponeerimine jooksvalt koolimaja seinal ja traditsioonilistel õpilastööde näitustel kooli galeriis ja väljaspool kooli;
– õpilase tunnustamine tema tegevuste või saavutuste avalikustamisega kooli infoseinal või kooli kodulehel;
– õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
– õpilase tunnustamine koolipoolse materiaalse toetusega;
– õpilaste esitamine Tartu linna või vabariiklike autasude või stipendiumide saamiseks vastavalt nende statuutidele.