Õppetasust vabastamise kord

Õppetasust vabastamise avalduse vormile palume lisada ka vajalikud dokumendid (näiteks laste sünnitunnistused, palgatõend, töötukassa tõend). Avaldus saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile eli.paul@tartu.ee.

Avalduse näidise leiate SIIT

Õppetasu maksmisest vabastamist on õigus taotleda õpilasel, kes:

– on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elamisloa alusel

– on 7—19aastane

– õpib täiskoormusega eel- või põhikoolis

– on õppinud Tartu Lastekunstikoolis vähemalt ühe poolaasta.

Õppetasust vabastamist saab taotleda korraga üheks poolaastaks. Selleks tuleb esitada taotlus ning majanduslikku raskust põhjendavad dokumendid (näiteks tööandja poolt saadud 6-kuu palgatõend või töötukassa tõend). Taotlus tuleb esitada kooli direktorile hiljemalt 20. septembriks ja 20. detsembriks. Määratud kuupäeva ületanud taotlusi ja lisadokumente ei arvestata, v.a õnnetusjuhtum, kriisiolukord jms. Õppetasust vabastamise avaldus peab sisaldama õpilase nime, klassi ning põhjust, miks taotletakse õppetasust vabastamist. Taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Õppetasu maksmisest vabastamise määramisel eelistatakse õpilast, kes suhtub õppetöösse kohusetundlikult ning

– kes kuulub perekonda, mille kuu netosissetulek on alla toimetulekupiiri

– kes kuulub perekonda, kus on kolm või enam ülalpeetavat

– kelle vanem/ad on töötu/d

– kes on ise või kelle vanem on pensionär

– keda kasvatab üksikvanem

– kes on orb.

Õppetasu maksmisest vabastamine otsustatakse esimesel poolaastal hiljemalt 25. septembriks ja teisel poolaastal hiljemalt 20. detsembriks ning erijuhul ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.
Otsusest õppetasu maksmisest vabastamise määramise kohta teavitatakse õpilast/lapsevanemat e-kirja teel.

Õppetasu maksmisest vabastamise kord on kinnitatud direktori käskkirjaga nr. 28.

Lastekunstistuudio, 1. – 3. kursuse stuudioõppe ning noorte kunstistuudio õpilastel pole võimalik taotleda õppetasust vabastamist.