Tartu Lastekunstikooli põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse Tartu linna põhimääruse § 21 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja § 9 lõike 5 alusel.

1. peatükk
Üldsätted

§ 1. Üldsätted
Tartu Lastekunstikool (edaspidi Kool) on Tartu linnas asuv Tartu Linnavalitsuse hallatav huvikool, mis tegutseb kultuuriosakonna haldusalas.

§ 2. Kooli tegevusvaldkond
Kooli tegevusvaldkond on kunstialane huviharidus.

§ 3. Kooli ülesanne
(1) Kooli ülesanne on huvihariduse omandamise võimaluste loomine, toetades iga õppuri võimetekohase tipptaseme saavutamist ning luues eeldused erialaõpingute jätkamiseks kutse- või kõrghariduses.
(2) Kooli tegevused ülesande täitmiseks on õppetöö korraldamine huvihariduse õppekava alusel ning õppetööd toetavate algatuste elluviimine ja teenuste osutamine (sh näitustegevus, seminarid, kursused jms).
(3) Kool loob õppimisvõimalusi õppuritele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri kohaselt Tartu linn. Lapsed ja noored, kelle elukohaks on muu omavalitsus, saavad õppimisvõimaluse vabade õppekohtade olemasolul juhul, kui omavalitsus, kus laps või noor rahvastikuregistri andmetel elab, hüvitab Tartu linnale õpilaskoha maksumuse (so asutuse tegevuskulu (personalikulu, majandamiskulu ja materiaalsete varade soetamise kulu) jagatud õppurite arvuga) või hüvitatakse õpilaskoha maksumus Tartu linnale muul viisil.

2. peatükk
Õppekorraldus

§ 4. Õppekeel
Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 5. Õppeperiood ja õppevaheajad
Kooli õppeperiood ja õppevaheajad sõltuvad õppekavast. Õppeperioodi ja õppevaheajad kinnitab direktor.

§ 6. Õpperühmade suurus ja moodustamine
Kooli õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab õppenõukogu. Õpperühmad moodustab direktor.

§ 7. Õppuri vastuvõtmine, väljaarvamine ja lõpetamine
Õppuri vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise alused kehtestab õppenõukogu. Õppuri vastuvõtmise ja väljaarvamise kinnitab direktor.

§ 8. Kooli direktor
(1) Kooli juhib direktor.
(2) Direktor:
1) juhib Kooli, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning Kooli tulemusliku tegutsemise ja arengu;
2) vastutab Kooli üldseisundi, Kooli raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, Koolile kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
3) esindab Kooli ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades Kooli ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
4) teeb ettepaneku Kooli töötajate koosseisu kinnitamiseks või kinnitab Kooli töötajate koosseisu, kui linnavalitsus on talle vastava volituse andnud;
5) kinnitab Kooli töökorralduse reeglid;
6) tagab Kooli tööohutuse ning töötervishoiu alaste nõuete täitmise;
7) kinnitab Kooli töötajate ametijuhendid ning täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid;
8) korraldab Kooli eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise linnavalitsusele;
9) korraldab Kooli arengukava koostamise ning tagab arengukava projekti esitamise linnavalitsusele;
10) koostab iga kalendriaasta lõpus järgmise kalendriaasta tegevusplaani;
11) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
12) täidab muid linnavalitsuse antud, oma ametikohast, käesolevast põhimäärusest ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 9. Õppenõukogu töökord
(1) Õppenõukogu koguneb vähemalt iga õppeaasta algul, iga õppeperioodi lõpul ning pärast lõpueksamite sooritamist.
(2) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.
(3) Õppenõukogu:
1) arutab läbi ja kiidab heaks Kooli arengukava ja õppekava;
2) õppeaasta lõpul arutab läbi Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb Kooli direktorile ettepanekuid Kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
3) määrab oma esindajad Kooli hoolekogu ja atesteerimiskomisjoni ning teiste moodustatavate kogude koosseisu;
4) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
5) määrab kindlaks õpilaste hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise üle;
6) otsustab õpilase üleviimise järgmisele õppeaastale või järgmisse astmesse;
7) otsustab õpilase Koolist väljaarvamise;
8) otsustab lõputunnistuse väljaandmise;
9) täidab muid seaduses või käesolevas põhimääruses õppenõukogule pandud ülesandeid.

§ 10. Hoolekogu töökord
(1) Kooli hoolekogu moodustab Tartu Linnavalitsus.
(2) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
(3) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku vähemalt 2 korda aastas hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
(4) Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme ettepanekul.
(5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 50% + 1 hoolekogu liikmetest.
(6) Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustav hoolekogu esimehe hääl.
(7) Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult hoolekogu esimehe allkirjaga.

3. peatükk
Lõppsätted

§ 11. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Tartu Lastekunstikooli põhimääruse täiendamine
Vastu võetud 07.07.2020 nr 43

Määrus kehtestatakse Tartu linna põhimääruse § 21 lõike 2 alusel.

§ 2. Tartu Lastekunstikooli põhimääruse täiendamine

Tartu Linnavalitsuse 18. detsembri 2018. a määrust nr 23 “Tartu Lastekunstikooli põhimäärus” täiendatakse §iga 101 järgmiselt:

§ 101. Kooli pedagoogi kvalifikatsiooninõuded ja ametijärgud
(1) Kooli pedagoog peab omama erialast kutse- või kõrgharidust või kutsetunnistust.
(2) Käeoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavatele kooli pedagoogidele võib lähtuvalt pedagoogi haridustasemest, tööstaažist või muust kooli jaoks olulisest tingimusest anda õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja ametijärgu ning ametijärkudest lähtuvalt maksta erinevat töötasu.
(3) Ametijärk omistatakse direktori kehtestatud korras kuni viieks aastaks.”.

 

Viide Tartu Lastekunstikooli põhimääruselehttps://www.riigiteataja.ee/akt/415072020003